Orice construcţie proprietate de stat sau proprietate particulară se execută pe baza unui proiect ce a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire emisă de Primăria localităpi pe raza căreia este amplasat imobilul, prin Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. Documentaţia pe baza căreia se obţine autorizaţia de construire este reglementată de Legea nr. 50/1991 (Anexa 1 - Continutul-cadru) cu modificările şi completările ulterioare.


înainte de întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire este bine să vă adresaţi Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Otopeni (clădirea Casei de Cultură, etajul 1). In principiu, este necesar să se cunoască următoarele:
-    dacă amplasamentul pe care urmează a se realiza construcţia se află sau nu în intravilanul localităţii Otopeni, reglementat prin PUG-ul oraşului Otopeni;
-    regimul de înălţime maxim admis al clădirilor, distanţele minime faţă de vecinătăţi, procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), precum şi alte elemente reglementate de Regulamentul Local de Urbanism sau de Consiliul Local Otopeni. Toate aceste informaţii se pot obţine de la Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Primul pas pentru obţinerea autorizaţiei de construire este certificatul de urbanism. Dosarul pentru obţinerea certificatului de urbanism trebuie să cuprindă următoarele acte (în copie): act de proprietate, documentaţia cadastrală care va conţine: planul de amplasament şi delimitare a imobilului şi planul de încadrare în zonă, intabularea imobilului, extras de carte funciară pe luna în curs, act de identitate, cerere tip, taxă pentru emiterea certificatului de urbanism (stabilită în funcţie de suprafaţa terenului).

Dacă documentaţia este completă (se verifică de către Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului) se depune Ia Registratura Primăriei Otopeni, iar certificatul de urbanism se eliberează în maxim 30 de zile de la data depunerii cererii. Prin certificatul de urbanism se stabilesc atât avizele necesare obţinerii autorizaţiei de construire, cât şi posibilităţile de amplasare a construcţiilor. Documentaţia tehnică (proiectul) pentru autorizaţia de construire se întocmeşte de un arhitect autorizat şi trebuie să cuprindă:
-    piese scrise: memoriu tehnic de arhitectură, memoriu de rezistenţă, memorii de instalaţii interioare (electrice, termice şi sanitare);
-    piese desenate: plan de situaţie, planurile fiecărui nivel, secţiuni longitudinale şi transversale, planuri faţade, plan acoperiş, plan fundaţii, planuri instalaţii interioare;
studiulgeotehnic
Toate planurile trebuie semnate şi ştampilate de proiectanţi şi verificatori de specialitate atestaţi. Totodată, prin certificatul de urbanism se solicită avize de amplasament de la furnizorii de utilităţi, cum sunt: pentru traseele electrice: SC ENEL DISTRIBUŢIE SA; pentru reţelele de gaze: SC 0TT0GAZ SRL; pentru reţelele de telefonie: SC ROMTELECOMSA; pentru apă-canal: SC VEOLIAAPA SERVICII SRL.
De asemenea, în funcţie de obiectivul propus pot fi cerute şi alte avize de la instituţii naţionale, cum ar fi: DIRECŢIA SANITARĂ ILFOV; INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA (ISU); COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA (CNADNR); AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ (AACR); ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ AÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE (ANIF); APELEROMÂNE.
Este bine de ştiut că indiferent de obiectivul propus pentru construire, în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov (Bucureşti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sect.6).
în funcţie de importanţa construcţiilor şi de amplasamentul acestora, Primăria poate solicita ca beneficiarul să întocmească o documentaţie de urbanism de tip PUZ (Plan Urbanistic Zonal) sau PUD (Plan Urbanistic de Detaliu).
Documentaţia tehnică (proiectul) pentru autorizaţia de construire - întocmit conform celor precizate mai sus - împreună cu avizele solicitate prin certificatul de urbanism, însoţite de o cerere tip şi de dovada achitării taxei pentru emiterea autorizaţiei de construire, se depun (după o prealabilă verificare de către Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului) la Registratura Primăriei Otopeni, urmând ca în termen de maxim 30 de zile să se elibereze autorizaţia de construire.
Documentaţia pentru emiterea autorizaţiei de construire se depune în două exemplare, urmând ca una dintre acestea să fie returnată beneficiarului ştampilată "vizat spre neschimbare", împreună cu autorizaţia de construire.
Taxa pentru autorizaţia de construire se stabileşte pe baza unui deviz de lucrări şi va fi 0,5% din valoarea de investiţie - pentru locuinţe şil% din valoarea de investiţie - pentru construcţiile cu alte destinaţii.
Consiliul Local Otopeni a aprobat o taxă minimă pentru suprafaţa desfăşurată a construcţiei în funcţie de zona în care este amplasată construcţia şi de accesul amplasamentului la utilităţi. Cuantumul taxei pentru autorizaţia de construire se stabileşte de către Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, pe baza devizului de lucrări întocmit de proiectant

CÂTEVA DETALII TEHNICE DESPRE CONSTRUCŢII

Din punct de vedere geotehnic, solul în oraşul Otopeni esteformat, în general, dintr-un strat vegetal de suprafaţă în grosime de 0,30-0,50 m, după care, în adâncime, urmează un strat de argilă prăfoasă în grosime considerabilă. De regulă, fundarea construcţiilor se face în acest strat, care are o capacitate portantă de200 kPa, valoarea exactă fiind dată în studiul geotehnic. Adâncimea minimă de fundare este de 0,90 m faţă de nivelul terenului, fiind dictată de adâncimea de îngheţ din zonă.
O altă caracteristică a solului în oraşul Otopeni este faptul că nivelul pânzei freatice este puternic Influenţat de precipitaţii şi are o variaţie de la cea 5,00 m adâncime în perioadele secetoase la cea 1,00 m adâncime în perioadele cu precipitaţii abundente (în special primăvara şi toamna). Din acest motiv este de preferat să se evite proiectarea construcţiilor cu subsol sau demisol. Dacă totuşi, acest lucru nu poate fi evitat, prin proiect se vor lua măsuri speciale pentru realizarea unei hidroizolaţii serioase atât pe pereţi, cât şi sub placa de la subsol, realizându-se, practic, o cuvă bine izolată. De asemenea, în timpul execuţiei se va lucra cu mare atenţie, astfel încât hidroizolaţia să nu fie perforată.
Din punct de vedere seismic, construcţiile vor fi proiectate conform Normativului P100/2006 echivalent gradului de risc seismic 8 pe scara Richter.
Din punct de vedere constructiv, structura de rezistenţă poate fi alcătuită după cum urmează: zidărie portantă cu pereţi din cărămidă, blocuri ceramice, BCA cu sâmburi şi centuri din beton armat - pentru clădiri cu regim de înălţime P+1E+M; cadre din beton armat formate din stâlpi şi grinzi din beton armat pentru construcţii cu 3 sau mai multe niveluri; structuri mixteformate din cadre din beton armat şi pereţi structurali (diafragme) din beton armatpen tru construcţii cu mai multe niveluri.
Structura de rezistenţă ce va fi adoptată se va stabili prin proiect de către inginerul structurist, având la bază satisfacerea unor condiţii impuse de arhitectura clădirii, de Normativul C100/2006 pentru calculul de risc seismic şi, nu în ultimul rând, pe baza unui calcul economic. (Alte detalii în numărul viitor al publicaţiei.)
ing. Nicolae Popescu; urb. Marian Boangăr Primăria Otopeni

Orasul